Tuesday, April 19, 2011

#21 แย่งชิงอำนาจซุนเกี๋ยนนั้นได้อาสาเป็นกองทัพหน้าออกรบกับกองทัพเมืองหลวง ซุนเกี๋ยนนั้นเป็นคนที่มีฝีืมือและกล้าหาญจึงชอบอาสาในการสู้ศึกต่างๆ กองทัพซุนเกี๋ยนในตอนนั้นมีทหารเอกอยู่ 3 คนคือ เทียเภา ฮันต๋ง อุยกาย ทั้ง 3 นั้นเป็นทหารที่มีฝีืมือเป็นอย่างมาก ซุนเกี๋ยนนั้นรบกับกองทัำพเมืองหลวงหลายต่อหลายครั้งจนไกล้ที่จะยึดเมืองหลวงได้แล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องเสบียงไกล้จะหมด จึงให้ทหารส่งจดหมายไปใ้ห้อ้วนสุด ที่เป็นคนดูแลเสบียงทั้งหมด แต่อ้วนสุดไม่ยอมส่งเสบียงให้และคบคิดกับอ้วนเสี้ยวเพื่อไม่ต้องการให้ซุนเกี๋ยนชนะศึก เพราะกลัวว่าซุนเกี๋ยนจะกุมอำนาจเมืองหลวงทั้งหมดเช่นเดียวกับตั๋งโต๊ะ อ้วนเสี้ยว อ้วนสุด นั้นต้องการที่จะยึดครองทั้งหมดเป็นของสกุลอ้วนกองทัพ 18 หัวเมืองนั้นก็ไม่เปิดศึกอย่างจริงๆจังๆเสียที ต่างคนต่างเห็นแก่ตัว มาด้วยผลประโยชน์ทั้งสิ้น กองทัพเยอะก็เป็นเหมือนกองทัพน้อย มีการขัดแย้งภายในอีกด้วย นี้ก็คือเคล้าลางแห่งความปราชัยของกองทัพ 18 หัวเมือง