Thursday, May 3, 2012

#114 โจโฉซื้อใจกวนอู ตอนที่ 2โจโฉเห็นกวนอูใส่เสื้อขาดจึงสั่งคนรับใช้ในบ้านให้จัดเสื้อแพรสีเขียวตองอ่อนอย่างดีมามอบแก่กวนอู กวนอูรับเสื้อแล้วขอเข้าไปในห้องด้านในเปลี่ยนเอาเสื้อใหม่ที่โจโฉให้สวมไว้ข้างใน แล้วเอาเสื้อตัวเก่าที่เล่าปี่ให้สวมทับไว้ข้างนอก โจโฉเห็นกวนอูสวมเสื้อดังนั้นก็หัวเราะแล้วถามว่า ท่านเกรงว่าเสื้อใหม่จะเก่าเร็วไปหรือจึงกระทำเช่นนั้น

กวนอูตอบว่า "เสื้อเก่านี้ของเล่าปี่ให้ บัดนี้เล่าปี่จะไปอยู่ที่ใดมิได้แจ้ง ข้าพเจ้าจึงเอาเสื้อผืนนี้ใส่ชั้นนอกหวังจะดูต่างหน้าเล่าปี่ ครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอกคนทั้งปวงจะครหานินทาว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่า"

โจโฉได้ยินคำตอบก็เสียใจ ได้แต่ทอดถอนใจใหญ่ แต่โจโฉนั้นก็ไม่ยอมแพ้ เห็นม้ากวนอูแก่ตัวผอมโซ โจโฉจึงสั่งให้คนไปนำมาเซ็กเธาว์ที่ได้จากลิโป้นั้น มามอบให้แก่กวนอู

กวนอูได้ยินเช่นนั้นก็คุกเข่าลงกับพื้นคำนับโจโฉด้วยความดีใจเป็นอันมาก โจโฉเห็นดังนั้นจึงถามกวนอูว่า

โจโฉ : "เราได้มอบทรัพย์สินให้แก่ท่านเป็นอันมาก ไม่เคยเห็นครั้งใดที่ท่านจะดีใจเหมือนครั้งนี้เลย"

กวนอู : "ข้าพเจ้าแจ้งว่าม้าเซ็กเธาว์ตัวนี้มีกำลังมาก เดินทางได้วันละหมื่นเส้น แม้ข้าพเจ้ารู้ข่าวว่าเล่าปี่อยู่ที่ใด ถึงมาตรว่าไกลก็จะไปหาได้โดยเร็ว เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจึงมีความยินดี"

โจโฉจึงเรียกเตียวเลี้ยวซึ่งเป็นต้นคิดให้รับข้อสัญญาของกวนอูมาปรึกษาว่า "เราเลี้ยงดูกวนอูก็ถึงขนาดฉะนี้แล้ว กวนอูยังมีน้ำใจผูกพันรักเล่าปี่อยู่ เราจะคิดอ่านประการใดกวนอูจึงจะเอาใจออกหากจากเล่าปี่"

โจโฉได้ยินคำตอบก็เสียใจ ได้แต่ทอดถอนใจใหญ่ อีกหลายๆครั้ง จากนั้นโจโฉจึงเรียกเตียวเลี้ยวซึ่งเป็นต้นคิดให้รับข้อสัญญาของกวนอูมาปรึกษาว่า "เราเลี้ยงดูกวนอูก็ถึงขนาดฉะนี้แล้ว กวนอูยังมีน้ำใจผูกพันรักเล่าปี่อยู่ เราจะคิดอ่านประการใดกวนอูจึงจะเอาใจออกหากจากเล่าปี่"เตียวเลี้ยวจึงขอเวลาเพื่อไปทดสอบกวนอู รุ่งขึ้นเตียวเลี้ยวไปพบกวนอูจึงถามไถ่ว่า โจโฉนั้นมีคุณแก่กวนอูเป็นอันมากแต่เหตุใดกวนอูจึงไม่เคยลืมเล่าปี่เลย

กวนอูตอบว่า "ตัวเราเกิดมาเป็นชาย รักษาสัตย์มิให้เสียวาจา"  เตียวเลี้ยวได้ฟังเช่นนั้นจึงขอตัวกลับไป