Sunday, March 6, 2011

#2 โจโฉปรากฎกาย

โจโฉปรากฎกาย

พระเจ้าเลเต้นั้นได้มอบหมายให้โจโฉ เปนนายทัพ คมุ ทหาร 500 ยกไปชวยแมทัพรองคือ "ฮองฮูสง" และ"จูฮี" ที่เมือง "เองฉวน" ซึ่งขณะนั้นกองทัพของขบวน
การกูชาติสวนที่นําโดยแมทัพรองคือ "เตียวโป" และ "เตียวเหลียง" กําลังลอมเมือง "เองฉวน" อยู่


โจโฉ นั้นสูงประมาณหาศอก จักษุเล็ก หนวดยาว เปนบุตรโจโก เมื่อนอยมักพอใจไปเลนปายิงเนื้อ มักพอใจฟงรองรําทำเพลง มีปญญา ความคิดรวดเร็ว เปนคนชอบคบหาเพื่อนฝูงมาตั้งแตนอย เพื่อนเลนทั้งปวงยกยองโจโฉเปนหัวหนา จะทําการ
สิ่งใดก็ประพฤติตนเปนหัวหนา คนมาตั้งแต่ยังเด็ก

ในเมือง "ลําหยง" ซึ่งเปนบานเดิมของ โจโฉ มีหมอดูมชื่อเสียงอยู่ 2 คน คนแรกดูบุคลิกลักษณะโจโฉแลวเชื่อวาจะเปนใหญ่
ในแผนดิน

หมออีกคนได้ทำนายว่า โจโฉ หมอดูคนนี้จึงกลาววา "ทานมีปญญามาก จะปองกันแผนดินไดอยู แตมิได้สัตยซื่อตอแผนดิน จะเปนศัตรูราชสมบัติ พอโจโฉได้ฟัง โจโฉก็ไม่ได้โกรธอะไีร กลับหัวเราะชอบใจ โจโฉ เปนคนใฝอํานาจและใฝ่สูงมาตั้งแตเด็ก
เมื่อประกอบเขากับความเฉลียวฉลาด เล็งการณ์ไกลแลว ดังนั้นเมื่อ อายุได 20 ป โจโฉจึงไปสมัครเขารับราชการเปนทหารในเมือง "ลกเอี๋ยง" ซึ่งเปนเมืองหลวง ในตำแหนง หนาททหารลาดตระเวน มีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของวังหลวง